JABIR BIN HAYYAN Ilmuwan dan filsuf Arab perintis pertama dalam ilmu kimia.

Jabir dilahirkan di kota Thus Iran pada tahun 101 H (720M), dari seorang ayah yangbekerja dibidang farmasi. Sebelum masa ]abir bin Hayyan, kimia merupakan sekumpulan praktik profesi primitif yang didasarkan kepada pengalaman. Kimia banyak dipergunakan untuk mengawetkan mayat pada masa …